والتری بوتاس - آذربایجان 2019

بوتاس: تیم مطمئن شد که همیلتون دیگر این کار را تکرار نمی کند

فرمول یک ایران - والتری بوتاس که در مرحله تعیین خط گرندپری سنگاپور نتوانست دور خوبی را به ثبت برساند و با فاصله 0.7 ثانیه ای نسبت به همتیمی خودش در جا... ادامه ...