لوئیس همیلتون - تعیین خط گرندپری بلژیک 2017

همیلتون: از اینکه در کنار شوماخر قرار دارم احساس غرور میکنم

فرمول یک ایران - لوئیس همیلتون رسیدن به تعداد رکورد پول پوزیشن مایکل شوماخر را بسیار فروتنانه خواند، او پس از این که در تعیین خط گرندپری بلژیک توانست ... ادامه ...