کیمی رایکونن

کیمی رایکونن: تا وقتی از رانندگی لذت ببرم و مرا بخواهند، در فرمول یک می مانم

فرمول یک ایران - کیمی رایکونن از علاقه اش برای ماندن در فرمول یک و فراری حتی تا بعد از فصل ۲۰۱۷ صحبت کرد. مطمئنا اوایل فصل است ولی قهرمان فصل ۲۰۰۷ ... ادامه ...