چارلز لکلرک و سباستین فتل - بحرین 2019

دیوید کولتارد: شرایط در فراری برای چارلز لکلرک آسانتر است

فرمول یک ایران - دیوید کولتارد ستاره پیشین تیم مک لارن بیان کرده است که شرایط رقابت برای چارلز لکلرک در فراری نسبت به سباستین فتل آسانتر است و چارلز ف... ادامه ...