کاربر

نام کاربر

یاسر ابراهیمی

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

تیم مورد علاقه

فراری, آلفا رومئو