کاربر

نام کاربر

سهراب صفری

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

سازنده خودروی کارتینگ و طرفدار شدید دنیای موتور اسپرت دانشجوی مهندسی مکانیک