کاربر

نام کاربر

Silver Arrows

رشته مورد علاقه

فرمول یک, رالی قهرمانی جهان, فرمول E

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

تیم مورد علاقه

مرسدس