کاربر

نام کاربر

melika23

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

فقط فرمول1و رالی