کاربر

نام کاربر

مهدی محمدی

رشته مورد علاقه

فرمول یک, رالی قهرمانی جهان

راننده مورد علاقه

مکس ورشتپن

موتور سوار مورد علاقه

آندره یانونه

تیم مورد علاقه

مرسدس

بیوگرافی کاربر

t.me/mahdiam74