کاربر

نام کاربر

josef6565

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

موتور سوار مورد علاقه

خورخه لورنزو

تیم مورد علاقه

فراری, هاس, سائوبر, دوکاتی, آپریلیا