فرمول یک سنگاپور ؛ صحبتی با رانندگان سائوبر

فرمول یک ایران - تیم فرمول یک سائوبر، تنها تیمی است که هنوز هیچ امتیازی را از مسابقات امسال بدست نیاورده و سنگاپور را به عنون یک فرصت برای بدست آوردن حتی یک امتیاز می بیند. فلیپه نصر، راننده ی سائوبر در مساب... ادامه ...
article placeholder

حمله ی پالمر به نصر؛ جوانمردانه بران!

فرمول یک ایران - جولین پالمر اذعان داشت که فلیپه نصر به دلیل ایجاد تصادف در اوایل گرندپری ایتالیا مستحق تحمل گرید پنالتی است. نصر و پالمر در شیکین اول مسابقه چرخ به چرخ شدند اما اشتباه نصر بود که ماشین سائوب... ادامه ...