مکس ورشتپن در اینترلاگوس 2016

ویدیو؛ عملکرد عالی مکس ورشتپن در اینترلاگوس ۲۰۱۶

فرمول یک ایران - ویدیویی از عملکرد عالی مکس ورشتپن راننده تیم ردبول در پیست اینترلاگوس برزیل در سال ۲۰۱۶ که توانمندی مکس ورشتپن را در راندن در پیست خیس و بارانی به نمایش می گذارد.... ادامه ...