فرمول یک ایران – توماس مایر، مدیر سابق تیم لوتوس که در سال 2012 به این تیم پیوسته بود، به عنوان مدیر اجرایی جدید تیم مانور معرفی شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.