فرمول یک ایران – فیا (FIA) در گرندپری مجارستان از قطعه ی الکترونیکی جدیدی بر روی ماشین ها استفاده خواهد کرد که دیگر شاهد سوء استفاده ی راننده ها از محدوده ی خارج پیست نباشیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published.