موتوجی پی ایران – استفان بردل موتورسوار آپریلیا بعد از زمین خوردن در پیچ 7 زاکسنرینگ به دلیل آسیب دیدگی، مسابقه ی خانگی را از دست داد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.