فرمول یک ایران – استبان اکون راننده ی رزرو تیم رنو، در تمرین اول گرندپری بریتانیا به جای یکی از دو راننده ی این تیم، شرکت خواهد داشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published.