فرمول یک ایراندنیل کویات راننده ی تورو روسو، پس از تصادف دیروز تعیین خط، از شاسی جدیدی برای مسابقه ی امروز استفاده خواهد کرد و به همین دلیل مسابقه را از پیت لین آغاز خواهد کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.