فرمول یک ایران – فراری روز پنج شنبه در پیست ردبول رینگ، ورژن دوم محافظ کاکپیت خود به نام هالو را برای عموم به نمایش گذاشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published.