فرمول یک ایران – رنو در حال برنامه ریزی برای دومین آپدیت خود در فصل جدید در ژاپن است و ردبولی ها معتقدند که با این آپدیت پیشرفت قابل توجهی حاصل خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.