موتوجی پی ایران – شیکین بد نام گیرت تیمر در پیست آسن هلند، به دلیل بهبود مسائل امنیتی، با تغییراتی برای 2016 اصلاح شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.