موتوجی پی ایران – کال کروچلو تایید کرد که در فصل آینده نیز در تیم LCR هوندا خواهد ماند. کروچلو از فصل 2015 از دوکاتی به هوندا پیوسته است.


Leave a Reply

Your email address will not be published.