موتوجی پی ایران – ستاره موتو2، الکس رینز تایید کرد که به عنوان موتورسوار دوم بعد از آندره یانونه برای 2017 به سوزوکی پیوست.

Leave a Reply

Your email address will not be published.