فرمول یک ایران – با توجه به ارزیابی روز جمعه، پیرلی تصمیم گرفت که محدوده مینیموم فشار لاستیک ها را برای تمرین و تعیین خط روز شنبه باکو، کاهش دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.