فرمول یک ایران – فیا قبل از آخرین تمرین، در کرب های پیچ 6 و 12 و ورودی پیت لین تغییراتی را ایجاد کرده است. گفته می شود که کرب ها با علامت های رنگ شده، جایگزین شده اند.


Leave a Reply

Your email address will not be published.