موتوجی پی ایران – سم لوز، موتورسوار موتو2 تایید کرد که در اولین تست های تیم آپریلیا برای فصل 2017 موتوجی پی شرکت خواهد داشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published.