فرمول یک ایران – در اواخر تمرین اول کانادا، دود ماشین جنسن باتن، ناشی از نشت روغن بوده است که همین مورد مهندسان باتن را مجبور ساخت تا موتور جدیدی را برای ماشین او جایگزین کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.