فرمول یک ایرانمکس ورشتپن برای کم کردن سرعت ناگهانی و خطرناک در جلوی والتری بوتاس در تمرین اول کانادا، به صورت کتبی توسط ناظران توبیخ شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.