فرمول یک ایران – آریوابنه، مدیر تیم فراری اذعان کرد که آپدیت هایی را روی سیستم تعلیق عقب و توربوی ماشین سباستین فتل در کانادا، خواهند داشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published.