برنامه گرندپری فرمول یک برزیل 2020تمرین 1جمعه99/08/2319:00 - 17:30
تمرین 2جمعه99/08/2323:00 - 21:30
تمرین 3شنبه99/08/2419:30 - 18:30
تعیین خطشنبه99/08/2422:30 - 21:30
مسابقهیک شنبه99/08/2521:40

پیست اینترلاگوس برزیل

اولین گرندپری
1973
تعداد دورها
71
طول پیست
4.309K.M
مسافت مسابقه
305.909K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:11.044

نقشه پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)

این نوشته را به اشتراک بگذارید: