فرمول یک ایراندنیل کویات و مارکوس اریکسن رانندهای تورو روسو و سائوبر به دلیل برخورد در مسابقه ی امروز موناکو، هر کدام سه رده پنالتی برای گرندپری کانادا دریافت کردند.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.