فرمول یک ایران – ردبول ریسینگ و رنو تایید کردند که همکاری آن ها با عنوان تگ هویر در فصل های 2017 و 2018 نیز ادامه خواهد داشت.

رنو همچنین همکاری مجدد با تورو روسو برای 2017-2018 را نیز تاییدکرده است.


Leave a Reply

Your email address will not be published.