فرمول یک ایران – ردبول دقایقی پیش تایید کرد که بعد از برخورد مکس ورشتپن به دیواره پیست در تعیین خط، او مسابقه موناکو را از پیت لین آغاز خواهد کرد.


Leave a Reply

Your email address will not be published.