موتوجی پی ایران – مسابقه موتوجی پی ایتالیا در روز یک شنبه ساعت 16:30 به صورت زنده از شبکه ورزش پخش خواهد شد.


Leave a Reply

Your email address will not be published.