موتوجی پی ایران – موتورسوار وی دی اس که در تمرین سوم در پیچ 13 به زمین افتاد، دچار شکستگی ترقوه شد و قادر به مسابقه دادن نخواهد بود.


Leave a Reply

Your email address will not be published.