فرمول یک ایران – ششمین گرندپری فصل موتوجی پی در موجلو ایتالیا برگزار خواهد شد.

برنامه گرندپری ایتالیا:

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه97/03/1113:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 2جمعه97/03/1117:20 - 16:35 18:20 - 17:3516:20 - 15:40
تمرین 3شنبه97/03/1213:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 4شنبه97/03/1216:30 - 16--
تعیین خطشنبه97/03/1217:20 - 16:4018:20 - 17:3515:45 - 15:05
مسابقهیک شنبه97/03/1316:3014:5013:30
این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید