فرمول یک ایران – ششمین گرندپری فصل موتوجی پی در موجلو ایتالیا برگزار خواهد شد.

برنامه گرندپری ایتالیا:

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه95/3/1413:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 2جمعه95/3/1417:20 - 16:35 18:20 - 17:3516:20 - 15:40
تمرین 3شنبه95/3/1513:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 4شنبه95/3/1516:30 - 16--
تعیین خطشنبه95/3/1517:20 - 16:4018:20 - 17:3515:45 - 15:05
مسابقهیک شنبه95/3/1616:3014:5013:30

Leave a Reply

Your email address will not be published.