فرمول یک ایران – تیم ویلیامز در اولین روز تست بارسلونا، باله عقب جدید خود را مورد آزمایش قرار داد.

تیم ویلیامز


Leave a Reply

Your email address will not be published.