فرمول یک ایران – صفحه رسمی تیم توروروسو عکس زیر را با عنوان لباس و کاسکت جدید دنیل کویات، منتشر کرد.

دنیل کویات

دنیل کویات


Leave a Reply

Your email address will not be published.