فرمول یک ایران – مائوریزیو آریوابنه، مدیر فراری اذعان کرد که موتور ماشین سباستین فتل در تصادف سوچی آسیب ندیده است و این راننده در اسپانیا به موتور جدید نیاز ندارد.


Leave a Reply

Your email address will not be published.