فرمول یک ایران – مرسدس در نامه ای سرگشاده خطاب به طرفداران این تیم اظهار کرد که در این تیم هیچ گونه پارتی بازی! وجود ندارد و شایعات منبی بر استثنا قائل شدن بین رانندگان را به شدت تکذیب کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.