فرمول یک ایران – فرناندو آلونسو راننده مک لارن اذعان کرده است که با بکارگیری قدرت بیشتر در تعیین خط می توان مانند ردبول در چین، سکو بدست آورد. همچنین او افزود که پیشرفت مک لارن پله به پله خواهد بود و بهبود زیادی در مسابقه ی اخیر داشته اند.


Leave a Reply

Your email address will not be published.