فرمول یک ایران –  در مرحله آخر تعیین خط روسیه، لوییس همیلتون راننده مرسدس  باز هم با مشکل ERS و MGU-H مواجه شد و در ادامه تعیین خط شرکت نکرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.