فرمول یک ایران – سباستین فتل و کیمی رایکونن در سوچی از موتور احتراق داخلی (ICE) جدید استفاده خواهند کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.