فرمول یک ایران – سرگئی سیروتکین راننده تست تیم رنو، اولین حضور خود در فرمول یک را در تمرین اول گرندپری روسیه تجربه خواهد کرد. سیروتکین در روز جمعه با ماشین کوین مگنوسن در تمرین اول شرکت خواهد داشت.


Leave a Reply

Your email address will not be published.