فرمول یک ایران – تیم سائوبر تایید کرد که فلیپه نصر در گرندپری روسیه، از شاسی جدید استفاده خواهد کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.