فرمول یک ایران – بعد از هشدار پیرلی به ترک فرمول یک در روز یک شنبه، جهت تایید برنامه تست لاستیک ها در 2017، این مهم توسط کارفرمایان فرمول یک تایید شد.

مدیر مسابقه ای پیرلی، پائول همبری اذعان کرد که به زمان قابل توجهی برای تهیه لاستیک های پهن تر و بهتر برای سال 2017 نیاز دارند.

کمیسیون فرمول یک و گروه استراتژی یکی از تصویت کنندگان در روز یک شنبه بودند که روزهای تست پیرلی را از 12 به 25 روز افزایش دادند.

تصویب قانون لاستیک های پهن تر در سال 2017، ماشین ها را قادر می سازد تا دور های سریع تری را به ثبت برسانند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید