موتوجی پی ایران – سومین گرندپری فصل ۲۰۱۷ موتوجی پی در پیست آمریکاس آمریکا برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه96/02/0119:25 - 20:10
20:25 - 21:10
18:30 - 19:10
تمرین 2جمعه96/02/0123:35 - 00:20
00:35 - 01:20(شنبه)
22:40 - 23:20
تمرین 3شنبه96/02/0219:25 - 20:10
20:25 - 21:10
18:30 - 19:10
تمرین 4شنبه96/02/0223:00 - 23:30
--
تعیین خطشنبه96/02/0223:40 - 23:55
00:05 - 00:20 (شنبه)
00:35 - 01:20 (شنبه)22:05 - 22:45
مسابقهیک شنبه96/02/0323:30
21:50
20:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل ۲۰۱۷ موتوجی پی اینجا کلیک کنید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید