فرمول یک ایران – دونینگتون پارک علاقه ای به میزبانی گرندپری بریتانیا ندارد، حتی اگر سیلوراستون میزبانی فرمول یک بریتانیا را راها کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.