فرمول یک ایران – پیست مونزا با امضا قرارداد جدید تا سال ۲۰۱۹، توانست میزبانی مسابقه فرمول یک گرندپری ایتالیا را حفظ کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.