فرمول یک ایران – آلفونسو سلیس با ماشین VJM09 فورس ایندیا در تمرین اول گرندپری ابوظبی شرکت خواهد داشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published.