فرمول یک ایران – مدیر تیم فرمول یک هاس معتقد است که فرمول یک باید تقویم را اصلاح کند و برای سال های آینده از تعداد گرندپری ها بکاهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.